Natuur & milieu

Natuur- en milieurecht zijn onderdeel van het omgevingsrecht. Milieurecht bestaat uit een groot aantal wetten die pogen te zorgen voor een goed en schoon milieu. De centrale wet is de Wet Milieubeheer. Milieurecht kan een rol spelen bij omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en bijvoorbeeld de aanleg van een weg. Het natuurbeschermingsrecht betreft de regels neergelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb), voorheen de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. 

Milieurecht poogt te zorgen voor het tegengaan van zaken als vervuling, hinder, stank en geluidsoverlast. Het milieurecht bestaat uit een woud van regels. Rensing gidst u door dit woud.