Algemene voorwaarden

Artikel 1 Rensing Advocatuur

Rensing Advocatuur is een eenmanszaak gedreven door mr. R.M. Rensing. De eenmanszaak stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en adviseur uit te oefenen, in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten van Rensing Advocatuur en al diegenen die voor Rensing Advocatuur werkzaam zijn (al dan niet in dienstbetrekking).

Artikel 3 Opdracht

3.1       Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Rensing Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever.

3.2       Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden.

3.3       Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1       Rensing Advocatuur is gerechtigd bij uitvoering van haar werkzaamheden derden (waaronder onder meer deurwaarders, procureurs, deskundigen, (buitenlandse) advocaten) die niet aan Rensing Advocaten zijn verbonden in te schakelen. Rensing Advocatuur zal bij de inschakeling van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Rensing Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

4.2       Opdrachtgever is gehouden Rensing Advocatuur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Rensing Advocatuur het verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1       Rensing Advocatuur is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid van Rensing Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Rensing Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Rensing Advocatuur onder die verzekering draagt.

5.2       Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Rensing Advocatuur beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht met een maximum van

€ 12.500,=.

5.3       Elke aanspraak jegens Rensing Advocatuur vervalt, indien deze niet binnen drie maanden, nadat opdrachtgever / derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Rensing Advocatuur.

Artikel 6 Honorarium

6.1       Door Rensing Advocatuur wordt in beginsel voor alle door haar te verrichten werkzaamheden een vast projecttarief in rekening gebracht. Daartoe wordt met de opdrachtgever een projecttarief overeengekomen en in een projectovereenkomst vastgelegd.

6.2       Projecttarieven kunnen uitsluitend conform de voorwaarden van de met de opdrachtgever overeengekomen projectovereenkomst worden gewijzigd.

6.3       Indien bij aanvang van een zaak geen projecttarief kan worden vastgesteld zal door Rensing Advocatuur op uurbasis aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Rensing Advocatuur is gerechtigd de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek te wijzigen.

6.4       Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

6.5       Daarnaast worden bijzondere onkosten (zoals nota's van deurwaarders, procureurs, deskundigen, andere derden, reis- en verblijfkosten, griffierechten e.d.) separaat in rekening gebracht. Deze bijzondere onkosten vallen buiten het met Rensing Advocatuur overeengekomen projecttarief en buiten het gehanteerde uurtarief.

Artikel 7 Betaling

7.1       De door Rensing Advocatuur te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening door de opdrachtgever te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, met inbegrip van de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels)rente, aan Rensing Advocatuur te vergoeden. Indien betalingsafspraken tussen de opdrachtgever en Rensing Advocatuur door de opdrachtgever niet worden nagekomen, dan vervallen deze betalingsafspraken van rechtswege, met inbegrip van eventuele door Rensing Advocatuur aan de opdrachtgever verstrekte kortingen en is de gehele vordering van Rensing Advocatuur direct en integraal opeisbaar.

7.2       Rensing Advocatuur is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht of al naar gelang tussentijds verrekend.

Artikel 8 Derdengelden

Gelden die Rensing Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Rensing Advocatuur te  Haarlem.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1       Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Rensing Advocatuur is Nederlands recht van toepassing.

9.2       Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Rensing Advocatuur inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Rensing Advocatuur om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.

9.3       De rechter te Haarlem  is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, met dien verstande dat Rensing Advocatuur bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

9.4       De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.